Ερευνητικά προγράμματα - ΔηΤΟΒ Κρήτης

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μετά από ανταγωνιστική διαδικασία για να εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ, Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος-ΙΙΒΕΑΑ, Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων- Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιοριστεί ο ιδανικός αριθμός μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ) στις Δημόσιες Τράπεζες με βάση τη γενετική ποικιλομορφία του πληθυσμού της Ελλάδος. Στόχος της μελέτης αυτής είναι, επίσης, η δημιουργία ενός χάρτη με τα HLA αντιγόνα ιστοσυμβατότητας  για όλες τις περιοχές της Ελλάδας ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές προσέλκυσης δοτών από περιοχές με HLA ιδιαιτερότητες. H καταλληλότητα δοτών αποτελεί τη βάση για την επιτυχία της αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών σε πολλά κακοήθη αιματολογικά και άλλα νοσήματα.

ΠΑΓΝΗ

Στη ΔΗΤΟΒ πραγματοποιείται μελέτη με τίτλο «Σύγκριση της επουλωτικής ικανότητας της γέλης αιμοπεταλίων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟπΑ) με την προερχόμενη από αυτόλογο περιφερικό αίμα σε ασθενείς με χρόνια έλκη», σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ (απόφαση έγκρισης 715/2022).
Λόγω του υψηλού αριθμού αρχέγονων αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων που απαιτούνται για τη μεταμόσχευση, μόνο ένα μικρό ποσοστό των μονάδων ΟπΑ πληρούν τα κριτήρια για κλινική χρήση στη μεταμόσχευση. Οι μονάδες ΟπΑ που δεν είναι κατάλληλες για μεταμόσχευση στην μελέτη μας, μετά από συγκατάθεση των γονέων/δοτών, χρησιμοποιούνται για λήψη πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (plasma rich platelets, PRP) και δημιουργίας γέλης αιμοπεταλίων. Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση της επουλωτικής ικανότητας της γέλης αιμοπεταλίων που προέρχεται από ΟπΑ και εκείνης από αυτόλογο περιφερικό αίμα, σε διαβητικούς ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρου και διαβητικό έλκος.

GAPP-JA

Η ΔηΤΟΒ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση GAPP-JA που σκοπό είχε την ομογενοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας αίματος, κυττάρων και ιστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2022.

Μάθετε περισσότερα..

EGALiTE

Από τον Μάιο 2022 συμμετέχει στο πρόγραμμα EU4Health, EGALiTE, που στοχεύει στην εναρμόνιση των πρακτικών  Προμήθειας, Επεξεργασίας και Εφαρμογής μοσχευμάτων στους αντίστοιχους Οργανισμούς και Ιδρύματα της Ευρώπης.

Μάθετε περισσότερα..

HAPLO-iPS

Συμμετοχή της ΔηΤΟΒ Κρήτης στη νέα Ευρωπαική Δράση COST με στόχο νέες κυτταρικές θεραπείες με βάση βλαστοκύτταρα απο ομφαλικό αίμα

Η  ΔηΤΟΒ Κρήτης συμμετέχει στην νέα Ευρωπαική Δράση COST για τη δημιουργία/παραγωγή ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων από επιλεγμένα δείγματα ομφαλικού αίματος με ομόζυγους HLA, συχνούς απλοτύπους (CA21151 – GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED CORD BLOOD SAMPLES (HAPLO-iPS )

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας που θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την παραγωγή ομόζυγων ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, για συχνούς απλότυπους (HLA) συμβατούς με σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, για μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης συμμετέχει στις ομάδες εργασίας που αφορούν στον καθορισμό των κριτηρίων συλλογής μονάδων ομφαλικού αίματος, στον καθορισμό θεμάτων ηθικής-δεοντολογίας, στην εκπαίδευση, και στη διαμόρφωση του πλαισίου για κλινικές εφαρμογές.

Η Δράση περιλαμβάνει συμμετοχή επιστημόνων από 23 Ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2026.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
FbMessenger